Ukrayna Hukuki Danışmanlık


 

DALCI GROUP ,  Ukrayna ve Türkiye'de ki müvekkillerine Bankacılık ve Finans Hukuku alanında hizmet vermektedir. Bankacılık  ve Finans Hukuku departmanı ulusal ve uluslararası olmak üzere finansal paketlerin dokümantasyonu, yeniden yapılanma ve  araçlar bağlamında, müvekkililerini bütünleyen ve kuşatan bir hizmet  sağlamaktadır.

DALCI GROUP  danışmanlığı'nın  Bankacılık ve Finans Hukuku alanında sunduğu  hizmetlerden bazıları:

Bankalar Hukuku ve  Finans/Kredi kuruluşlarının işleyişi hakkında

 • Kiralama
 • Kredi Sözleşmeleri
 • Şirket Finansmanı
 • Mal ve Proje  Finasmanı 
 • Uluslararası  Ticaret Finansmanı
 • Menkul kıymet  faydalarının yatırılması ve uygulanması
 • İslami Finans  Hukuku
 • Kurumsal Finansman
 • Sermaye Piyasaları
 • Varlığa dayalı  menkul kıymet ihracı
 • Varlık Finansman
 • Yapılandırılmış  Finansman

DALCI GROUP, her türlü yargılama ve tahkim yollarının ulusal ve uluslararası boyutta takibi konusunda tecrübe sahibidir. Dava Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü alanında, başta ticari sözleşmelerden doğan ihtilaflara ilişkin davalar ve Başka ülke vatandaşı tahkim kararlarının Türkiye’de ve Ukrayna'da uygulanması olmak üzere ofisimizin çalışma alanları arasında yer alan tüm hukuk dallarında dava takibi, tahkim ve uyuşmazlık çözümü hizmeti vermektedir.

DALCI GROUP, hukuki yollara başvurmadan anlaşma yolu ile çözülebilecek dava ve olaylar için gerekli çözümleri sunar. Türkiye ve Ukrayna'da işbirliği içerisinde olduğu hukuk büroları ve uluslararası meslek örgütü üyelikleri sayesinde birçok sulh anlaşmasını sağlamış ve tahkim davasını çözüme kavuşturmuştur.

 

Bilişim Hukuku

DALCI GROUP, uzmanlığını bu alanda yapmış avukatlarla; bilgi teknolojileri hukuku, lisanslama, muafiyetler, istisnalar, fikri mülkiyet hakları yönetimi gibi spesifik alanlarda derin ve çözüm odaklı hukuki hizmetler vermektedir.

Bu çerçevede:


•Bilişim Teknolojileri hukuku alanında en güncel gelişmelerin takibi
•Bilgi Teknolojileri alanlarında spesifik hukuk çözümlerinin sunulması
•Lisanslama, fikri mülkiyet haklarının korunması, kayıt ve tescil kapsamında işlemlerin takibi
•Hukuki açıdan sorunsuz iş süreçleri ağırlıklı yürütebilmelerini sağlamak için hukuki risk analizi, sözleşme danışmanlığı ve genel hukuk danışmanlığı  hizmetlerini sunulması ve ağırlıklı olarak bilişim hukuku, marka ve telif hakları, alan adlarından kaynaklanan uyuşmazlıklar, bayii ilişkileri konularında danışmanlık hizmeti sunulması
•İnternet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcısına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi
•İnternet üzerinden mal ve hizmet satan şirketlere yönelik olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi ve hukuki alt yapının hazırlanması
•İnternet yoluyla oluşan ihlallerin takibi ve sonuçlandırılması
•E-ticaret ve e-imza konularındaki uygulamalara yönelik hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi

 

Ceza Hukuku

DALCI GROUP , müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her  türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.

Soruşturma ve dava öncesinden  soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım  riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Dava ve Uyuşmazlık Sorunları

DALCI GROUP , her türlü yargılama ve tahkim yollarının ulusal ve uluslararası takibi konusunda tecrübe sahibidir. Dava Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü alanında, başta ticari sözleşmelerden doğan ihtilaflara ilişkin davalar ve yabancı tahkim kararlarını Türkiye ve Ukrayna'da  uygulanmak üzere ofisimizin çalışma alanları arasında yer alan tüm hukuk dallarında dava takibi, tahkim ve uyuşmazlık çözümü hizmeti vermektedir.
 

 

Fikri Mülkiyet Hukuku

Globalleşen dünyada uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, yerli ve yabancı firmaların  kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici karakteristik yönlerini  korunması gerekliliğini artırmıştır. Bu çerçevede Fikri Sınaî Haklar Hukuku  Türkiye ve Ukrayna'da hızla gelişmiş, DALCI GROUP  bu süreçte fikri mülkiyet hukukunun Türkiye ve Ukrayna'da  gelişmesinde teorik ve pratik anlamda katkı sağlamıştır.


DALCI GROUP  tarafından  Fikri Mülkiyet Hukuku alanında sunulan hizmetlerden bazıları:

•Marka, patent,  endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması,  tescili, korunması ve devri işlemleri
•Marka, patent,  endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgilİ danışmanlık hizmeti  verilmesi ve uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi
•Telif hakları
•Ticari sırların  kötüye kullanılmasının engellenmesi
•Birleşme  devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık  hizmeti verilmesi
•Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans  verme/alma görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi

 

 

 

Gayrimenkul Hukuku

DALCI GROUP  gayrimenkul  proje gelişimi konusunda uzmanlaşmış; bünyesinde bulunan DALCI ESTATE emlak firması ile mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara,  mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra  emlak alım satımı, kiralama, ayni ya da şahsi hak tesisi gibi çeşitli  işlemlerin yapılması ve bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi hususlarında da  geniş bir birikim edinmiştir. Gayrimenkul alanındaki portföyünde  yabancı ve yerli birçok yatırımcı yer almaktadır.


DALCI GROUP  tarafından  Gayrimenkul Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:


• Tapu işlemleri
• Kiralama  sözleşmeleri
• Ayni, şahsi hak  tesisi sözleşmeleri
• Hukuki durum  tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması (Due Dilligence)
• Alım – Satım  sözleşmeleri
• Projelerin çevre  mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
• Gayrimenkul  finansmanı
• Başka ülke vatandaşlarının mülk  edinmesi ( Türkiye ve Ukrayna)

 

İdare ve Vergi Hukuku 

DALCI GROUP  tarafından  İdare ve Vergi Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:
 

• Her türlü idari  başvuru ve itirazların yapılması
• İdari yolların  tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi
• Dava takibi ve  uyuşmazlıkların çözümü
• Gümrük  mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan  problemlerin çözümü

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

DALCI GROUP , müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde  çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün  prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli  görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden  tanzim edilmesine destek vermektedir.
İş ve Sosyal  Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:


• Toplu iş  sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması
• Sözleşmenin feshi  ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli
• İş kazası ve  hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve  yükümlülüklerin yerine getirilmesi
çalışmalarının sağlanması
• Çalışma  ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata  uyumunun sağlanması
• İş sözleşmelerinin  ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya  yeniden düzenlenmesi
• Her somut duruma  özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve
fesih bildirimlerinin  hazırlanması
• İş Kanunu, Sosyal  Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin  eğitim hizmetlerinin sunulması
• Sendikal  faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi

 

Özelleştirme Hukuku

DALCI GROUP , Ukrayna ve Türkiye'de birçok farklı sektörde sıkça karşılaşılan ve hukuki olarak ciddi sorunlara yol  açmış olan özelleştirme uygulamalarında gerek idare gerek yatırımcı yanında yer  almak sureti ile Özelleştirme hukuku alanında uzmanlaşmıştır.
DALCI GROUP Özelleştirme  Hukuku Departmanı, Türkiye ve Ukrayna'da büyük önem arz eden birçok özelleştirme  projesinde özelleştirmenin her safhasında yer alarak ve sadece yerel/Başka ülke vatandaşı  şirketlere değil kamu kuruluşlarına da danışmanlık hizmeti vererek teknik,  pratik ve hukuki birikimini sağlamıştır.

 

Şirketler Hukuku

DALCI GROUP , Şirketler  Hukuku alanında, Ukrayna ve Türkiye'de yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah,  birleşme/devralma ve tür değiştirme işlemlerinde uzmanlaşmıştır. 

DALCI GROUP  tarafından  Şirketler Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

• Şirket genel kurul  toplantılarının yapılması
• Sermaye  artırımları/indirimleri
• Sermaye piyasası  mevzuatı kapsamında danışmanlık
• Haksız rekabetin  önlenmesi, tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık
• İrtibat  bürolarının kurulması
• Hisse senetleri ve  tahvillerle ilgili işlemler
• Hukuki durum  tespit raporlaması

 

Tüketici Hukuku


DALCI GROUP  tarafından Tüketici Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:
 

•Alım Satım Sözleşmeleri
•Tüketici hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi
•Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler
•Tüketicinin şikayetlerine karşı hukuki çözüm yolları üretmek
•Satıcı ile alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri, protokole bağlanması
•Ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıklarınçözümü
•Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü

 

 

Uluslararası İşlemler ve Uyuşmazlık Çözümü

DALCI GROUP , her türlü yargılama ve tahkim yollarının ulusal ve uluslararası boyutta takibi konusunda tecrübe sahibidir. Dava Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü alanında, başta ticari sözleşmelerden doğan ihtilaflara ilişkin davalar ve yabancıların tahkim kararlarının Türkiye ve Ukrayna'da uygulanması olmak üzere ofisimizin çalışma alanları arasında yer alan tüm hukuk dallarında dava takibi, tahkim ve uyuşmazlık çözümü hizmeti vermektedir.
 

Başka ülke vatandaşları ve Vatandaşlık Hukuku

Özellikle Ukrayna ve Türkiye'den  gelen başvurularda muazzam bir artış olmakla birlikte, Türkiye ve Ukrayna ne yazık ki başka ülke vatandaşlarının çalışma ve yerleşme hakkı ile ilgili  zorlayıcı prosedürler sunmaktadır. Bu çerçevede DALCI GROUP   vatandaşlık hukuku alanlarında profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktadır, özellikle başka ülke vatandaşlarının Türkiye ve Ukrayna'ya  gelirken yaşadıkları hukuki problemlerin çözümünde aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:
 

•Başka ülke vatandaşlarının Türkiye ve Ukrayna'da  çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması
•Başka ülke vatandaşı, gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye ve Ukrayna'da gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
•Başka ülke vatandaşlarının Türkiye ve Ukrayna'da oturum izni başvurularının yapılması ve takibi
•Başka ülke vatandaşlarının Türk  vatandaşlığına ve Ukrayna vatandaşlığına  geçiş işlemlerinin yapılması ve takibi
•Başka ülke vatandaşı gerçek kişilere Türkiye ve Ukrayna'daki  miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile haklarının korunması

 

 
^ Yukarı