Rezervasyon sözleşmesi


Dalci Group Rezervasyon Sözleşmesi:

 

MADDE 1.TARAFLAR: Bir taraftan Jilyanskaya 104/24 Kiev adresinde bulunan OOO ‘’Dalci Group’’ (kısaca ACENTE olarak adlandırılacaktır) ile diğer taraftan, ADRES adresinde ikamet eden MÜŞTERİ (Kısaca Müşteri olarak adlandırılacaktır) aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.

MADDE 2. KONU: İş bu sözleşme Müşterinin, ACENTE vasıtası ile; aşağıda açıklanan koşullar çerçevesinde ürün/hizmet alımını içerdiği tüm kişilerin adına yetkili olarak rezervasyonunu içerir.

MADDE 3.ÖDEMELER: 3.1.Dairede rezervasyon bedelinin tamamı  banka havalesi  veya nakit olarak alınır.

MADDE 4. UYGULAMA: 4.1. Müşteri yukarıda belirtilen tarihler arasında konaklama yapacaktır.Müşteri konaklama süresini uzatmak isterse, talebini ve ödemesini yaptıktan sonra konaklama süresi uzatılabilir. 4.2. Başka türlü belirtilmedikçe, kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici, ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvanın tesislere sokulması yasaktır. 4.3. Müşterinin tesislerdeki konaklama esnasında meydana gelebilecek her türlü hırsızlık, kayıp ve hasarından ACENTE sorumlu değildir. 4.4. Genel uygulama olarak müşterinin daireye giriş saati 13.00'ten sonra,daireden çıkış saati 12.00'den öncedir. Konutun müsait olması durumunda bu saatler esneklik gösterebilir.

MADDE 5. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME: 5.1.Sözleşme bedeli KDV dahil olarak, TOPLAM TUTAR dir. 5.2. Bu bedele, rezervasyonda, ayrı ayrı belirtilen tüm hizmetler dahildir. Belirtilmemiş hizmetler ve dairede alınacak ekstra ürün ve hizmetler extra ücrete tabidir. 5.3. Müşteri, rezervasyon tutarını peşin olarak ödemeyi kabul eder.

MADDE 6. SÜRE ve FESİH: 6.1. Müşteri ödemesini yaptığı rezervasyonla ilgili değişiklik isteğini 15 gün önceden yazılı olarak belirtmediği sürece iş bu sözleşmede yazılı rezervasyon şartları geçerlidir. 6.2. ACENTE gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye de bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı daire rezervasyonunu başlangıç tarihinden 7 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirip veya iptal edebilir. Müşteri bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde, rezervasyonunun iptal edilip, ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda müşterinin tazminat hakkı doğmaz.  6.3. Müşteri, rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile rezervasyon tarihinin başlamasından 15 gün öncesine kadar iptal- talep etmesi halinde konaklama bedelinin %35'inden az olmamak üzere ACENTE tarafından belirlenecek işlem ücretini, 15 günden az bir süre kala ise konaklama ücretinin tamamını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu hususta Uluslararası NO-SHOW kurallarını taraflar kabul eder. 6.4. Müşteri, rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile rezervasyon tarihinin başlamasından 15 gün öncesine kadar DEĞİŞİKLİK talep etmesi halinde 50 TL İşlem ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu hususta Uluslararası NO-SHOW kurallarını taraflar kabul eder. 6.5. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan ACENTE sorumlu tutulamaz. Uçak Bileti iptallerinde, Havayollarının iptal koşulları geçerlidir. 6.6. Müşteri, yaptırdığı Daire rezervasyonunu, konaklama tarihinin başlamasından 10 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devir alan müşteri bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraflardan devir eden ile müteselsilen sorumludur.

MADDE 7. MÜCBİR SEBEPLER: 7.1. İşbu sözleşmede belirtilen Daire rezervasyonu tarihleri arasında, başlangıcında veya öncesinde meydana gelebilecek doğa olayları, toplumsal olaylar, uluslararası ilişkiler, teknik arızalar, grev ve protesto gibi ve otelin hizmetinin eksik veya hizmet vermemesinden dolayı olaylardan doğan durumlarda ACENTE sorumlu tutulamaz.

MADDE 8. DİĞER HÜKÜMLER 8.1 İşbu sözleşme , münhasıran daire rezervasyonuna ilişkin olup , ACENTE müşterinin kesin rezervasyon talebini alarak bu sözleşmeyi imzasını müteakip, öngörülen konaklama tesisi nezdinde müşterinin kesin rezervasyonunu gerçekleştirerek konaklama tesisinden rezervasyon teyidini almakla, sözleşmesel mükellefiyetini yerine getirmiş olur. Kesin rezervasyonun ACENTE tarafından sağlanmasından sonra, rezervasyonun gerçekleşmesinde konaklama tesisi yahut müşteriden kaynaklanacak sorunlarda, acentenin mesuliyeti yoktur. Böyle bir problemin mevcudiyetinde, müşteri, konaklamada doğacak evsaf değişiklikleri veya eksiklikleri hususunda, yalnızca konaklama tesisi işletmecisine müracaat edeceğini, ACENTE den herhangi bir talebi olmayacağını kabul ve taahhüt eder. 8.2. Müşteri konaklama esnasında her hangi bir durumdan dolayı şikayetçi olması halinde, hizmeti kısmen veya sonuna kadar kullanması durumunda, herhangi bir tazminat veya bedel iadesi talep etmemeyi kabul eder. 8.3 Müşterinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli Müşterinin özen borcudur. Müşteri şikayetçi olduğu halde hizmeti acente yetkililerine bildirmeden sonuna kadar kullanması, şikayet konuları ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi haklarını ortadan kaldırır. 8.4. ACENTE , rezervasyon yapmayı vaat ettiği konaklama tesisinin vasıfları ile , konaklama tesisinde öngörülen hizmetler ile ilgili bilgiyi, konaklama tesisinin beyanına ve broşürlerine dayanarak ilan etmiş olup, konaklama tesisinin , ilan ve deklarasyonlarında yer alan evsafta ve yıldızlama standartlarında hazır bulundurulmamasından dolayı , ACENTE nin mesuliyeti mevcut değildir. Bu mesuliyet münhasıran konaklama tesisinin mesuliyeti olup, müşteri bu standart eksikliği yahut hizmet kusurlarından dolayı münhasıran konaklama tesisine karşı talep ve tazmin hakkına sahip olduğunu kabul beyan eder. Konaklama tesisinin öngörülen standartları taşımaması veya konaklama başlayacağı tarihte bu standartlarda hizmet verebilecek durumda olmaması halinde, ACENTE den herhangi bir tazminat talep edilemez. 8.5. Müşteri bu daire rezervasyonu ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen daire hakkında her türlü bilgiyi aldıktan sonra bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını taahhüt eder ve dairede aldığı hizmet eksikliği ve ayıplı mal'dan dolayı doğacak şikayetlerinden dolayı ACENTE yi sorumlu tutamaz. 8.6. Müşteri bu konaklama rezervasyonu sözleşmesini, mail order, sanal pos ,havale veya eft, ile alarak her hangi bir sebebten dolayı imzalayamamış olsa dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu otel rezervasyonu sözleşmesini yukarıdaki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmişlerdir. Bu gibi durumlarda, müşterinin mail adresine eposta ile yollanan sözleşme hükümleri taraflarca kabul edilmiş sayılır. 8.7. Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile ACENTE da kalan kopyası arasında çelişki olursa ACENTE da kalan kopya kayıtları esas alınacaktır. Taraflar arasında her türlü , e-posta, fax mesajlaşmaları kat'i delil niteliğinde sayılacak olup, şirket kayıtları esas teşkil edecektir. 8.8. Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile ACENTE da kalan kopyası arasında çelişki olursa ACENTE da kalan kopya kayıtları esas alınacaktır. Taraflar arasında her türlü , e-posta, fax mesajlaşmaları kat'i delil niteliğinde sayılacak olup, şirket kayıtları esas teşkil edecektir. 8.9. Müşteri dilerse konaklama hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir. Seyahat sigortası hizmeti satın alan müşterilerin , hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. ACENTE bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. 8.10. İptal edilmeksizin daireye giriş yapılmaması halinde konaklama bedeli iade edilmez. Herhangi bir nedenle daireye geç giriş yapılması veya erken çıkış yapılması halinde kalan sürelerin bedelleri iade edilmez. 8.11. Erken rezervasyon dönemi içerisinde Madde 6'da yazılı olan süreler geçerli olmayıp; iptal, değişiklik ve devir halleri sadece iptal sigortası olan müşterilere uygulanmaktadır. 8.12. Erken rezervasyon dönemi ve/veya tüm dönemlere ait (sistem kaynaklı yanlışlıklar haricinde) fiyat artışlarında ilave olarak aradaki fark müşteriden taleb edilmediği gibi tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerde de iadesi söz konusu değildir. 8.13. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümü için , taraflar TÜRSAB Tahkim Kurulunun tahkim yetkisini beraberce belirlemiş ve kabul etmiş olup, gerek tüketici sorunları hakem heyetleri gerekse tüketici mahkemeleri nezdinde müracaatta bulunulmayacağı ve evvelemirde meselenin tahkim sureti ile halli cihetine gidileceği hususunda mutabıktırlar. Tahkim kararlarına ve sair itirazların halline ilişkin açılacak dava ve icra takiplerinde Kiev Mahkeme ve icra müdürlükleri yetkilidir.

 

 
^ Yukarı